dlaucznia.info

Teksty literackie - zadania z rozwiązaniami z języka polskiego dla ósmoklasistów

Zadanie: 1 2 3
Zadanie 3.
Tekst literacki

Julia Hartwig
KOMUNIKAT

Kogo to obchodzi że tuż pod moimi oknami
Bank buduje wieżowiec?
Drzewa wycięto gniazda ptaków opustoszały
Było niebo nie będzie nieba
Były gałęzie drzew pełne liści
nie będzie gałęzi ani liści
Będzie martwa twarz betonu
i obojętni intruzi okien patrzący okno w okno

Pusty grobowiec ścian
rośnie coraz wyżej
coraz wyżej wznosi się zamurowany horyzont
rzednie oddech powietrza
W skarbcach tego banku
słońce złoży ostatnie swoje złoto

Julia Hartwig, Wiersze wybrane, Kraków 2014.
Zadanie 3.1.
Oceń prawdziwość poniższych sformułowań.
Pytanie retoryczne rozpoczynające wiersz służy podkreśleniu obojętności współczesnego świata wobec losów pojedynczego człowieka.
Przenośnia obojętni intruzi okien uwydatnia obcość i anonimowość toczącego się w wieżowcach życia.
Zadanie 3.2.
Uzupełnij zdanie.
Obraz współczesnego świata wyłaniający się z utworu jest
ze względu na
Zadanie 3.3.
a) Wyjaśnij znaczenie przenośni zamurowany horyzont użytej w tekście.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

b) Podaj dowolny poprawny związek frazeologiczny z wyrazem horyzonty i wyjaśnij znaczenie tego związku.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Zadanie 3.4.
Wypisz z wiersza sformułowanie, którym można zastąpić frazeologizm oko w oko, i wyjaśnij znaczenie tego sformułowania.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Zadanie 3.5.
Wyjaśnij, jaki związek z treścią wiersza Julii Hartwig ma jego tytuł.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Zadanie 3.6.
Leszek Węgłowski tak napisał o twórczości autorki wiersza Komunikat:

Twórczość Julii Hartwig to niewątpliwie sztuka patrzenia. Sztuka patrzenia na malarstwo, ale też na drugiego człowieka, na ludzkie życie.

Czy zacytowana wyżej opinia może stanowić komentarz do wiersza Julii Hartwig?
Uzasadnij odpowiedź, odwołując się do utworu Komunikat.


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Zadanie 3.7.
Dokończ zdanie.

W pierwszej części wiersza dwukrotnie zastosowano wypowiedzenia złożone współrzędnie przeciwstawne w celu
Zadanie 3.8.
Dokończ zdanie.

Z wiersza Komunikat wynika, że dla podmiotu lirycznego ważną wartością jest
Zadanie 3.9.
Przyjrzyj się poniższemu zdjęciu i odpowiedz, czy ilustruje ono problem ukazany w utworze Komunikat. W uzasadnieniu sformułuj dwa argumenty odnoszące się zarówno do wiersza, jak i do zdjęcia.

Zajęcie stanowiska: .......................................................................................................................
Argument 1.: ................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Argument 2.: ................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Na podstawie: www.warszawa.wyborcza.pl
Zadanie 3.10.
a) Podaj imię i nazwisko autora i tytuł utworu, z którego pochodzi poniższy fragment.

Śród takich pól przed laty, nad brzegiem ruczaju,
Na pagórku niewielkim, we brzozowym gaju,
Stał dwór szlachecki, z drzewa, lecz podmurowany;
Świeciły się z daleka pobielane ściany,
Tym bielsze, że odbite od ciemnej zieleni
Topoli, co go bronią od wiatrów jesieni.

Autor:
Tytuł:
b) Wyjaśnij, jaką rolę odgrywa przyroda w cytowanym fragmencie.

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Zadanie 3.11.
Napisz zaproszenie na spotkanie pod hasłem Chrońmy zagrożone gatunki zwierząt! organizowane przez Szkolne Koło Miłośników Przyrody. Zachęć w nim do aktywnego udziału. Uwaga: w ocenie wypowiedzi będzie brana pod uwagę poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna.
Poprzednia strona

źródło: CKE
Polityka Prywatności