Wskazówka:
  • Przeczytaj uważnie każde zdanie. Zdania nie są ze sobą powiązane w żaden sposób.
  • Zwróć uwagę na strukturę gramatyczną całego zdania – czy to zdanie oznajmujące, pytające czy przeczące?
  • Zastanów się, jakie zagadnienie gramatyczne jest sprawdzane w każdym zdaniu. Czy są jakieś ważne reguły gramatyczne, związane z danym zagadnieniem, które należy zastosować?
  • Pamiętaj, że nie tłumaczysz samego wyrażenia z nawiasu, ale fragment większej całości – przetłumaczony fragment musi się logicznie oraz pod względem gramatycznym łączyć z fragmentami przed i po luce.
  • Wyrazy w języku polskim mają często więcej niż jeden odpowiednik w język angielskim. Który z nich pasuje do podanego kontekstu?
  • Pamiętaj, że możesz wpisać w lukę nie więcej niż 4 wyrazy.
Powrót do pytań