Odpowiedź:
Przykładowa oceniona wypowiedź 1.


Ocena wypowiedzi

Treść – 4 pkt: uczeń odniósł się do trzech podpunktów polecenia i rozwinął każdy z nich.

Spójność i logika wypowiedzi – 2 pkt: wypowiedź jest w całości spójna i logiczna.

Zakres środków językowych – 2 pkt: zadowalający zakres środków językowych; w wypowiedzi występuje kilka precyzyjnych sformułowań (np. go sightseeing; I’m staying; huge windows; There are four bedrooms; the family I live with; know many English words).

Poprawność środków językowych – 2 pkt: nieliczne błędy niezakłócające komunikacji.


Przykładowa oceniona wypowiedź 2.Ocena wypowiedzi

Treść – 2 pkt: uczeń odniósł się do dwóch podpunktów polecenia i dwa z nich rozwinął.

Spójność i logika wypowiedzi – 1 pkt: wypowiedź zawiera usterki w spójności/logice na poziomie poszczególnych zdań oraz akapitów.

Zakres środków językowych – 1 pkt: ograniczony zakres środków językowych; w wypowiedzi użyte są głównie środki językowe o wysokim stopniu pospolitości.

Poprawność środków językowych – 1 pkt: liczne błędy czasami zakłócające komunikację.

Powrót do pytań