o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, więc każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Ale nie jest określony minimalny wynik, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać:)


Przedmioty

W latach 2019-2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:
  1. języka polskiego

  2. matematyki

  3. języka obcego nowożytnego.


Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:
  1. języka polskiego

  2. matematyki

  3. języka obcego nowożytnego

  4. jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.


Język obcy

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego.

Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.


Kiedy?

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w dwóch terminach: głównym i dodatkowym. W tabeli poniżej wskazano miesiące, w których jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty w różnych typach szkół.


szkoły dla dzieci i młodzieży oraz szkoły dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym

szkoły dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym

termin główny

kwiecień

styczeń

termin dodatkowy

czerwiec

kwiecień


Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty »


Przebieg egzaminu ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez 3 kolejne dni:

  • dzień pierwszy - egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
  • dzień drugi - egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
  • dzień trzeci - egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.

Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).

Egzamin z każdego przedmiotu rozpoczyna się o godzinie określonej w harmonogramie przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Harmonogram ten jest ogłaszany na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do 20 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin.

Podczas egzaminu z każdego przedmiotu każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku. Na stoliku mogą być wyłącznie arkusze egzaminacyjne, materiały i przybory pomocnicze wskazane w komunikacie dyrektora CKE oraz - w przypadku uczniów chorych lub niepełnosprawnych - leki i inne pomoce konieczne ze względu na chorobę lub niepełnosprawność.

Na egzamin nie można wnosić urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3, smartwatchy, ani korzystać z nich w tej sali. Złamanie powyższej zasady będzie każdorazowo skutkować unieważnieniem egzaminu z danego przedmiotu.

W czasie egzaminu zdający mogą opuszczać salę egzaminacyjną w uzasadnionej sytuacji, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami, poza osobami udzielającymi pomocy medycznej.

Polityka Prywatności